Skip to main content

Yên Thế khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi

Thực hiện kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Từ ngày 21 đến 27/11/2017, tại Trạm y tế 21 xã, thị trấn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ cho thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Nhằm bảo đảm tốt về tiêu chuẩn sức khoẻ cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2017 đạt chất lượng cao theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất sai sót không đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn bằng mắt thường. 
Đối tượng khám sức khoẻ đợt này là thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25 có hộ khẩu thường trú tại địa phương đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã thông qua. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia khám sơ tuyển  tại trạm y tế xã, thị trấn đã có 1.425 thanh niên có lệnh gọi khám sơ tuyển. Kết quả đã có 722 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe lên huyện khám tuyển và 703 thanh niên không đủ điều kiện.
Việc khám sơ tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ vừa để phục vụ cho nhiệm vụ gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm, vừa để kiểm tra, nắm chắc lực lượng thanh niên ở độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc./.
 
Chu Hoa