Skip to main content

Xây dựng và phát huy hiệu quả của 64 khu dân cư “5 tự quản”

Qua 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Yên Thế đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của xã hội; đạt được các mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân như: chương trình mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cho trẻ đến trường, phát huy đoàn kết tình làng nghĩa xóm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường…, góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và từng bước hoàn thiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp, các ngành trong huyện gắn với xây dựng khu dân cư tự quản điểm, tập trung tự quản 5 nội dung gồm: vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và phát huy hiệu quả của 64 khu dân cư “5 tự quản” với 9,6 nghìn gia đình tham gia, có 430 thành viên Ban tự quản. Đồng thời, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của 212 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, 98 tổ tự quản về an ninh trật tự; trong đó, hàng năm có hơn 50% tổ hoạt động khá trở lên./.
 
Văn Thư