Skip to main content

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi” huyện Yên Thế năm 2017

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Thế vừa triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi” huyện Yên Thế năm 2017.
Theo kế hoạch, đối tượng tham gia Hội thi là Công chức Tư pháp – Hộ tịch đang công tác tại UBND các xã, thị trấn. Hội thi được tổ chức làm 2 vòn: vòng sơ khảo và vòng chung kết. Theo đó vòng sơ khảo được tổ chức cho 100% công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã làm bài dự thi theo hình thức thi trắc nghiệm và giải quyết tình huống, chọn 12 thí sinh có điểm thi cao nhất vào vòng thi chung kết. Thời gian tổ chức vòng sơ khảo xong trước ngày 10/6/2017.
Đối với vòng chung kết, thí sinh dự thi 3 phần gồm: Phần thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”; phần thi “Kỹ năng nghiệp vụ” và phần thi “Xử lý tình huống”. Thời gian tổ chức vòng chung kết xong trước ngày 10/7/2017. Sau vòng thi chung kết, BTC Hội thi lựa chọn 01 thí sinh tiêu biểu tham gia hội thi cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 8/2017.
Hội thi “Công chức Tư pháp – Hộ tịch giỏi” huyện Yên Thế năm 2017 là dịp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, kịp thời phát hiện những cách làm sáng tạo vàbiểu dương những điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tư pháp ở cơ sở. Đồng thời tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác Tư pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác Tư pháp ở cơ sở./
 
Như Hoa