Skip to main content

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND huyện Yên Thế đã thực hiện đầy đủ và duy trì nề nếp nhiệm vụ tiếp công dân; công dân đến phòng tiếp dân UBND huyện đã tin tưởng trình bày tâm tư, nguyện vọng và được các đại biểu tiếp dân tiếp nhận, xử lý kịp thời. Các đơn thư phát sinh đã được UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình. Những vụ việc phức tạp đã được Chủ tịch UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, có văn bản xin ý kiến các cơ quan chuyên môn của tỉnh, tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm vụ việc. 
Có thể khẳng định rằng, những chuyển biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017 đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ chuyên môn huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, giải quyết dứt điểm, kịp thời nhiều vụ việc bức xúc của công dân; tăng cường phối hợp trong công tác tiếp dân, nhất là đối với một số vụ việc có tính chất phức tạp; quan tâm xử lý đơn thư cũng như việc theo dõi kết quả giải quyết sau khi đã chuyển đơn; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân địa phương. 
Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện đã đạt trên 90% (tăng 10% so cùng kỳ năm 2016); đồng thời, số lượng đơn thư cũng giảm gần 200 đơn so với năm 2016. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được các cơ quan, các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tích cực. Các địa phương làm tốt công tác này như: xã An Thượng, Hương Vỹ, Đồng Tâm… 
 Riêng đối với cơ quan Thanh tra huyện, trong năm qua đã tham mưu giải quyết xong các đơn thư có liên quan đến Hồ Quỳnh thuộc dự án thủy lợi Sông Sỏi. Qua phân tích, sàng lọc, tuyên truyền, tham mưu tổ chức đối thoại với công dân, kết quả đã có 11/27 công dân đồng ý rút đơn khiếu nại; còn lại các đơn phải ban hành quyết định giải quyết.
 Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết đơn của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định của cấp có thẩm quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cơ quan và công dân được bảo đảm, kỷ cương pháp luật được thực hiện, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thông qua Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, hệ thống truyền thanh-truyền hình của huyện và cấp xã; thông qua tủ sách pháp luật, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể...
Theo lãnh đạo Thanh tra huyện, từ thực tiễn tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn trong thời gian qua, đơn vị đề ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phức tạp như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dân nhất là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 với những nội dung cơ bản, những quy định mới để mọi người hiểu đúng và thực hiện. 
Tăng cường vai trò hòa giải tại các xã, thị trấn trong công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, cơ quan chuyên môn của huyện và xã tiến hành đối thoại, làm việc trực tiếp với công dân. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để giải quyết kịp thời những kiến nghị của công dân, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp.
Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tập trung thanh tra trách nhiệm đối với một số xã, thị trấn có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên... 
Để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cần chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, cần xử lý nghiêm việc lợi dụng khiếu kiện gây mất ổn định đối với một số công dân cố tình khiếu kiện kéo dài dù đã được các cấp, các ngành nhiều lần giải quyết./.
 
Văn Thư