Skip to main content

Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương tại xã Đồng Hưu

Sáng 19/4/2017, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh- PCT thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động và quy chế làm việc của UBND; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐND, quy chế làm việc của thường trực HĐND và các ban HĐND xã Đồng Hưu từ tháng 1/2016 đến nay. 
Trong thời gian qua, xã Đồng Hưu đã thực hiện tốt chức năng quyền hạn của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các Hội nghị, cuộc họp, tập huấn, nói chuyện; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã; cấp phát sách pháp luật, in ấn, phát hành tài liệu… qua đó nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. HĐND, UBND xã đã có nhiều đổi mới về tổ chức hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng; chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên; công tác phối hợp được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, ban hành các Nghị quyết của HĐND và UBND đều đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Công tác quản lý, sử dụng, phân công đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có hiệu lực thi hành, tình hình kinh tế -  xã hội của xã tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, TDTT tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân ngày được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính thu được kết quả tốt…v.v.
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí PCT Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các Luật; rà soát bổ sung quy chế làm việc, chức năng nhiện vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiện trước công việc được giao…. Qua đó góp phần vào thực hiện thắng lợi các  mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra./.
 
Quang Huy