Skip to main content

Tập huấn chính sách pháp luật cho người có uy tín năm 2018

Sáng ngày 1/8/2018, tại hội trường lớn UBND huyện, Phòng Dân tộc huyện Yên Thế phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách, pháp luật cho gần 100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.
Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư Pháp và Ban dân tộc tỉnh phổ biến các nội dung: Pháp luật về đất đai; Một số chính sách đang được thực hiện tại vùng Dân tộc thiểu số và một số nội dung quan trong khác.   
Qua lớp tập huấn giúp cho người có uy tín có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện tại địa phương. Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội  tại địa phương ngày càng tốt hơn.
Với uy tín, trách nhiệm và kiến thức được bổ sung sau đợt tập huấn người uy tín sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong công tác tham gia vận động đồng bào tại địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. /. 
                                                                                            
Chu Hoa