Skip to main content

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng LLVT huyện Yên Thế vững mạnh toàn diện (giai đoạn 2012 -2017)

Trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, mà thường xuyên, trực tiếp là Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chăm lo đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong huyện, phong trào TĐQT của LLVT huyện đã dành được những thành tựu đáng phấn khởi, không ngừng lớn mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng không chỉ trong LLVT mà còn đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; quốc phòng, an ninh (QP, AN) không ngừng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, giữ vững; đời sống nhân dân và LLVT huyện ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần quan trọng để LLVT huyện thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT giai đoạn (2012 - 2017), thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương (QP,QSĐP), xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.
Phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp; Quy chế chấm điểm, bình xét thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất thực hiện. Các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua - khen thưởng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung thi đua. Nhằm nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua, hàng năm, Đảng ủy quân sự, công an, các chi, đảng bộ trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, chủ đề, mục tiêu Phong trào TĐQT của cấp trên, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT từ huyện xuống cơ sở.
Hướng vào mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, nâng cao vai trò lãnh đạo, khả năng tham mưu, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh nhân dân và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết, giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành. Đồng thời, gắn kết phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”… tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được quan tâm đúng mức; gắn thi đua với khen thưởng, tạo động lực cho phong trào phát triển.
Phong trào TĐQT của LLVT huyện Yên Thế đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam và giành được những thành tựu to lớn trong việc củng cố quốc phòng, an ninh. Từ năm 2012 đến nay, LLVT huyện đã có 26 tập thể, 63 cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Phong trào TTĐQT đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là động lực quan trọng để LLVT huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP- QSĐP góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng lực lượng và nâng cao chất lượng tổng hợp trên mọi phương diện. Cùng với đó, Phong trào TĐQT góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng và bảo vệ địa bàn, đưa Phong trào TĐQT phát triển lên tầm cao mới.
Phong trào TĐQT của LLVT huyện giai đoạn 2018-2022 và những năm tiếp theo có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, LLVT thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng các biện pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT, đưa các nội dung thi đua vào Nghị quyết lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Thường xuyên thực hiện việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định SSCĐ. Lực lượng Quân sự cùng với Công an huyện thực hiện hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở các cấp từ huyện đến cơ sở.
Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở quán triệt thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nhiệm vụ cấp trên giao. Phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các ban, ngành, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về, về ANTT trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ ở các cấp, ngành, các lĩnh vực, địa bàn. Coi trọng thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân và học sinh thấm nhuần chủ trương: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, “quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên”, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Thứ ba, thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT huyện, trước hết là chất lượng về chính trị.
Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, LLVT; kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, coi trọng việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm. Động viên, khen thưởng kịp thời, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TĐQT trong LLVT huyện, góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân./.
 
                                                Trung tá Dương Văn Huy