Skip to main content

Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh kiểm tra tại Yên Thế

  Sáng ngày 13/11/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh do đồng chí Đại tá Dương Quang Hùng - Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Yên Thế giai đoạn 2016 và 10 tháng đầu năm 2017. Làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh .
        Qua kiểm tra cho thấy: Trong năm 2016 và 2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trên địa bàn huyện Yên Thế đã cơ bản quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, của Quân khu và của tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân được thực hiện tích cực. Đã tổ chức cho 19 đồng chí đối tượng 2, đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Quân khu I, và bồi dưỡng tại trường Quân sự tỉnh, trực tiếp bồi dưỡng cho đối tượng 4 và người có uy tín được gần 300 người. 
Công tác  Giáo dục quốc phòng và an ninh  cho học sinh đã đi vào nề nếp, trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 đã bồi dưỡng cho trên 4 nghìn học sinh. Việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đảm bảo đạt mục tiêu, đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã có nhiều đổi mới. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Từ đó đã làm cho nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần thiết thực giữ vững ANCT, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH trên địa bàn huyện.
          Kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Chính ủy, Bộ CHQS sự tỉnh đã ghi nhân những kết quả mà Yên Thế đã đạt được trên lĩnh vực giáo dục QP&AN, đồng thời cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị trong thời gian tới Yên Thế tiếp tục quán trệt sâu sắc các văn bản của cấp trên, nhất là Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiện toàn đủ số lượng, chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hôi đồng GDQP&AN các cấp; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng và phải đảm bảo đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác GDQP&AN; tăng cường công tác quản lý, bảo quản vũ khí, học cụ, không để xảy ra mất mát hư hỏng./.
 
 
Trung Hiếu