Skip to main content

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Thế triển khai nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2017

Chiều 28/3/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tới các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn trong toàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT và Trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2016, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả. Chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh. Phối hợp với 3 nhà trường THPT, Trường trung cấp nghề miền núi và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức giáo dục quốc phòng năm học 2015 - 2016 cho 3.550 học sinh, đạt 100% quân số, đánh giá chung đạt khá. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cử 17 cán bộ đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự tỉnh, kết quả chung đạt khá. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các xã, thị trấn tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 tại các xã Phồn Xương, Bố Hạ, Canh Nậu với tổng số 184 người tham gia. Phối hợp với Phòng dân tộc huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 87 đối tượng là người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, vấn đề Biển Đông và khu vực Đông Bắc Á, tình hình bất ổn chính trị vẫn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa… nhằm chống phá cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, trên cơ sở đó từng bước hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, rộng khắp.
Tại hội nghị, đồng chí PCT thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện yêu cầu năm 2017 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh rộng khắp trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
 
Quang Huy