Skip to main content

Hiệu quả hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở thị trấn Bố Hạ

Thị trấn Bố Hạ là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của khu vực phía động huyện Yên Thế với tổng diện tích tự nhiên là 101 ha, dân số 4.500 nhân khẩu bằng 1.238 hộ. Trên địa bàn có chợ họp cả sáng và chiều, có tỉnh lộ 242 và 292 chạy qua. Là địa bàn thuận lợi về giao thương và dân cư sầm uất, đời sống kinh tế của nhân dân trong khu vực ngày càng phát triển, tuy nhiên cũng kéo theo mặt trái là tình hình hình tội phạm và tệ nạn xã hội càng tiềm ẩn phức tạp.
Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Bố Hạ nói riêng và địa bàn huyện nói chung. UBMTTQ thị trấn Bố Hạ đã phối hợp với công an, các ban ngành đoàn thể, tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền an ninh nhân dân. Trọng tâm là Chỉ thị 09 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. Nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn. Nhiều mô hình hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần ổn định ANTT tại cơ sở. Điển hình UBMTTQ thị trấn Bố Hạ đã phối hợp duy trì tốt hoạt động của 2 mô hình cụm dân cư tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn, 8 tổ hòa giải tại cộng đồng dân cư của 4 khu phố, 3 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh, 1 CLB nông dân với pháp luật. Các mô hình quần chúng làm an ninh trật tự của thị trấn đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Cụ thể năm 2017 đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, tham gia hòa giải 15 vụ tranh chấp tại cộng đồng dân cư, vận động 100% thành viên trong tổ nhóm cam kết không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, nhận cảm hóa 2 đối tượng giáo dục tại thị trấn theo Nghị định 111/CP và 1 đối tượng cai nghiện tại gia đình, tham gia quản lý giúp đỡ 2 đối tượng tù tha về địa phương. Điển hình trong công tác này là cụm dân cư tự quản về ANTT số 1 phố Hòa Bình, cụm dân cư tự quản số 1 phố gia Lâm, đã có nhiều cách làm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: cụm đã vận động mỗi nhà lắp đặt một hệ thống Camera an ninh trật tự, tham gia giải quyết 8 vụ mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư, tổ chức cho hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, thường xuyên vận động nhân dân duy trì thực hiện tốt việc bầy bán hàng đúng nơi quy định không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tham gia vận động nhân dân làm trên 500m đường bê tông ở khu phố.
Xác định rõ công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm qua, UBMTTQ thị trấn Bố Hạ và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tham mưu với UBND thị trấn chỉ đạo sâu sát, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mô hình, điển hình về ANTT, đã giúp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển ngày càng mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư phát triển kinh tế-xã hội , thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc nhất định như: Công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất giữa các lực lượng nòng cốt chưa thường xuyên, liên tục, mới dừng ở mức thời điểm, nội dung hình thức vận động xây dựng phong trào còn nặng về hình thức, việc duy trì và nhân rộng các mô hình về phòng chống tội phạm chưa quan tâm đúng mức; ý thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trong nhân dân đôi lúc còn hạn chế, tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội và làm phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, duy trì hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, trong thời gian tới, thị trấn Bố Hạ đề ra một số giải pháp. Theo đó, UBMTTQ thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do Mặt trận, đoàn thể phát động. Mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời phối hợp tốt với công an các cấp nắm bắt, phản ánh tình hình kịp thời để chấn chỉnh, giải quyết ổn định ANTT trên địa bàn. Với phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản, MTTQ tích cực phối hợp tuyên truyền đẩy lùi và ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn XH, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. UBMTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp liên tịch, tổ chức lồng ghép với các mô hình mới, cách làm hay. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, duy trì chế độ hội họp, thông tin trao đổi, báo cáo, sơ kết, tổng kết các mô hình để nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… 
 
Như Hoa