Skip to main content

Gần 45 nghìn lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, UBND huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông nói riêng.
Trong đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân được chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Theo thống kê, giai đoạn 2015-2017, toàn huyện đã tổ chức được tổng số 576 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 42,6 nghìn lượt người tham dự. Tổ chức 26 buổi tọa đàm với 1,3 nghìn người tham gia; tổ chức 8 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho 960 người tham gia (trong đó trợ giúp trực tiếp cho 44 người).
Nội dung tuyên truyền tập trung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người…
Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng được 144 đối tượng gây rối trật tự; giúp đỡ được 27 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng./.
 
Văn Thư