Skip to main content

Đồng Tâm tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Sáng ngày 05/01/2017, xã Đồng Tâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác Quân  sự địa phương năm 2016; Triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Nét nổi bật, năm 2016 tình hình KT-XH xã Đồng Tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa, chăn nuôi tiếp tục phát triển; TTCN và dịch vụ có sự chuyển biến. Cơ sở vật chất, hạ tầng KT-XH được cải thiện; Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã được thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế nên đã tạo khí thế mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Những vấn đề mới phát sinh phức tạp về ANTT đã được chỉ đạo giải quyết bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát động, củng cố và phát triển phong trào luôn là những giải pháp quan trọng hàng đầu. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt, thúc đẩy phong trào được quan tâm, phát huy sáng tạo của quần chúng nhân dân trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” từ các thôn trên địa bàn xã. Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT”, có chiều sâu về chất lượng, với những bước đột phá, sáng tạo mới phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Từ những việc làm đó đã tạo sự chuyển biến và khí thế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho người dân nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ, an toàn làng xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...
Tại hội nghị, UBND xã Đồng Tâm đã khen thưởng cho 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 14 đ/c là cán bộ công chức xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016./.
 
Chu Hoa