Skip to main content

Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 09/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (gọi tắt là Nghị định số 136/2016/NĐ-CP); Nghị định có hiệu thi hành kể từ ngày 30/10/2016. Theo đó Nghị định số 136/2016/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đạt hiệu quả như: Đối tượng; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; điều kiện của người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện; về việc chuyển hồ sơ; rút ngắn thời gian bổ sung hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc..., trong đó đặc biệt là nội dung đối tượng áp dụng và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện ma túy, đặc biệt cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2016 và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2016/NĐ-CP. Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng nghiện ma túy; rà soát các đối tượng hiện đang có hồ sơ quản lý giáo dục tại xã, thị trấn nhưng hiện nay vẫn còn nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng dẫn sửa đổi bổ sung tại Nghị định này, cụ thể như sau:

      Đối tượng Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết hiệu lực thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

       Hồ sơ đề nghị:

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định gồm:

+ Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; + Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

+ Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

+ Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc bản sao quyết định chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại, phường, thị trấn.

- Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định gồm:

+ Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

+ Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

+ Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định./.

Trung Kiên