Skip to main content

10 chỉ tiêu cơ bản công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, năm 2017, UBND huyện đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP như sau: 100% thành viên BCĐ liên ngành về ATTP từ huyện đến cơ sở được tập huấn kiến thức, pháp luật về ATTP; 100% cán bộ làm công tác ATTP từ huyện đến cơ sở được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan. Trên 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP. Trên 80% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được thanh, kiểm tra về ATTP. Tỷ lệ cơ sở giết mổ, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận theo quy định đạt trên 80%. 
Ngoài ra, trên 80% các chợ được quy hoạch, kiểm soát ATTP; bố trí 2 điểm gian hàng ATTP tại 2 chợ TT Cầu Gồ và TT Bố Hạ. Xây dựng điểm mô hình vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại 3 xã: Phồn Xương, Đồng Lạc và Đồng Kỳ. 65% số xã, thị trấn được kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP; 100% số thôn, bản, khu dân cư thuộc xã, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát ATTP. Vận động trên 80% số hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông nghiệp ATTP; 50% số hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; trên 30% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số đội nấu cỗ thuê được quản lý, tập huấn và giám sát về ATTP.
Bên cạnh đó, tất cả các xã được công nhận nông thôn mới phải đạt tiêu chí ATTP. Các sự cố về ATTP được phát hiện, khắc phục kịp thời theo quy định; số người mắc trong các vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân./.
 
Văn Thư